Over Ons

Over Ons

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen van Herema State te Heerenveen zulks in de ruimste zin.Bestuur

Dhr. H. Claus (voorzitter)

Dhr. H. de Jong (secretaris/penningmeester)

Mw. G.J. van der Vinne-Schierbeek (lid)

Mw. W. Regeling (lid)


Hoofdlijn van het beleidsplan

De jaarlijks giften, aangevuld met de rente-inkomsten uit het vermogen van de Stichting zullen zoveel mogelijk jaarlijks worden aangewend voor voornoemde doelstelling.

Door de bewoners c.q. de overkoepelende zorginstelling wordt een verzoek gedaan om bepaalde uitgaven te financieren.

Het gedane verzoek wordt door het bestuur van de Stichting getoetst aan de doelstelling. Voldoet de uitgave aan de doelstelling en valt deze binnen de begroting dan zal deze betaald worden door de Stichting.

Jaarlijks wordt een begroting opgemaakt waarbij de uitgaven de eerder genoemde inkomsten niet mogen overstijgen. Met andere woorden het bestuur zorgt ervoor dat het vermogen zoveel mogelijk in stand blijft.

Dit om uitgaven ook in de toekomst zoveel mogelijk te waarborgen.

Het bestuur en vrijwilligers doen hun uiterste best nieuwe donateurs (vrienden)te werven.
ANBI

De Stichting Vrienden van Herema State voldoet aan de eisen, die aan een ANBI worden gesteld en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscale nummer en RSIN-nummer is 8025.51.683


De stichting is daardoor vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten en erfbelasting.

Voor u (particulier of bedrijf) betekent dit dat u over uw gift, legaat of erfenis geen belasting hoeft te betalen. Uw gift is dus volledig aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over schenkingsrecht op de site van de BelastingdienstActiviteiten


De Stichting Vrienden van  Herema State heeft een aantal concrete resultaten behaald.

• Inrichting van het liturgisch centrum en de recreatiezaal.

• Aanleg van een jeu de boules baan

• Bekostigen van een biljart.

• Bekostigen van rolstoelbus en elektrische duofiets t.b.v. de bewoners.

• Bekostigen van het feest 40-jarig bestaan van het huis.

• Verder het mogelijk maken van diverse activiteiten t.b.v. de bewoners.

• Het uitbrengen van een maandelijks blad voor de bewoners.

• Het verzorgen en inrichten van de dierenweide.Financiële verantwoording

Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening  plaatsen. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.


• Boekjaar 2018

• Boekjaar 2019

• Boekjaar 2020

• Boekjaar 2021Bankrekening van de Stichting:NL68  Rabo 0132 7847 50